Tagasi

PRIVAATSUSPOLIITIKA

GRIGEO PRIVAATSUSPOLIITIKA

Üks suurimaid Balti riikide paberi- ja puidu ettevõtete gruppe - AB Grigeo ettevõtete kontsern - tunnustab isikuandmete kaitse olulisust ja austab igaühe õigust oma isikuandmete kaitsele. 

Käesolev privaatsuspoliitika (edaspidi privaatsuspoliitika) pakub teavet selle kohta, kuidas töötlebAB Grigeo, ettevõtte kood 110012450, asukoha aadress: Vilniaus g. 10, Grigiškės, Vilniuse l. omav., Leedu (edaspidi äriühing) teie isikuandmeid, mida esitate veebilehel www.grite.lt (edaspidi veebileht), meie sotsiaalmeedia kontodel, võttes meiega ühendust e-posti või telefoni teel või külastades äriühingu kontorit.

Milliseid teie isikuandmeid me kogume?

Kui külastate äriühingu kontorit, veebilehte, sotsiaalmeedia kontosid, võtate meiega ühendust e-posti või telefoni teel, kogume me järgmisi andmeid: 

teave, mida kogume küpsiste abil (üksikasjalikult vt jagu „Milliseid küpsiseid kasutatakse sellel veebisaidil?“);

teave, mida esitate meile päringute, taotluste või kaebusteesitamisel(nimi, e-posti aadress, teie päringu tekst). Me säilitame neid andmeid 2 (kahe) aasta jooksul alates teie päringu kättesaamise kuupäevast; 

teave, mida esitate, et osaleda meie poolt korraldatud konkurssidel, kampaaniatel ja/võiloteriidel (nimi,e-posti aadress, telefoninumber ja muud andmed, palume esitada konkursi või kampaaniatingimuste kohaselt). Me säilitame neid andmeid konkreetse konkursi, kampaania ja/või loterii tingimustelsätestatud tähtajani teie nõusoleku alusel, mida te väljendate meile, esitades oma isikuandmeid konkursil võikampaanial osalemiseks; 

andmed, mida esitate meile omal vabal tähel läbi oma aktiivse tegevuse(nimi, kommentaar, päringjne) ise meie sotsiaalmeedia kontodel (nt Facebook). Me säilitame neid andmeid 2 (kahe) aasta jooksul alates nende esitamisekuupäevast;

teie kujutisandmeid videovalve väljale sisenedes kuisaabute äriühingu kontorisse. Me töötleme oma töötajate ja teiste isikute kujutisandmeid õigustatud huvi alusel, et tagada nendeisikute ja nende vara turvalisus. Neid andmeid säilitatakse 14 (neljateistkümne) kalendripäeva jooksul;

mistahes muid isikuandmeid, mida esitate meile igal ajal kasutades meie veebilehte või meiega suheldes. Neid andmeid säilitatakse 2 (kahe) aasta jooksul alates nendeesitamise kuupäevast. 

Milliseid küpsiseid sellel veebisaidil kasutatakse?

Küpsis on teave, mida veebiserver saadab veebibrauserisse ja mis on salvestatud brauserisse. See teave saadetakse veebiserverisse iga kord, kui brauser taotleb serverist selle lehe avamist. See võimaldab veebiserveril veebibrauserit seada ja jälgida. 

Lisateavet veebilehel kasutatavate küpsiste kohta leiate siit:

Küpsise nimi
Küpsise otstarve
Loomine hetk
Kehtivusaeg 
Kasutatud andmed
laravel_session
kasutatakse süsteemi seansi identifikaatorina süsteemis php laravel (https://laravel.com/)
Veebisaidile sisenemisel 
Kuni veebisaidi akna sulgemise lõpuni
Kordumatu ID
_ga
Kasutatakse statistilise teabe kogumiseks veebisaidi külastatavuse kohta.
Veebisaidile sisenemisel
2 aastat
Kordumatu ID
_gat
Kasutatakse pöördumiste doubleckick.net arvu piiramiseks
Veebisaidile sisenemisel
1 minut
Täisarv
_gid
Kasutatakse statistilise teabe kogumiseks
Veebisaidile sisenemisel
24 tundi
Kordumatu ID
XSRF-TOKEN
CSRF / XSRF turvalisuse märgeveebisaidi kaitseks CSRF-tüüpi rünnakute eest
Veebisaidile sisenemisel
Kuni veebisaidi akna sulgemise lõpuni
Kordumatu ID

Kellele tohime me avaldada teie isikuandmeid?

Teie isikuandmeid tohime avaldada AB Grigeo kontserni mistahes ettevõttele.

Samuti tohime avaldada teie isikuandmeid isikuandmete töötlejatele, kes osutavad meile teenuseid või teostavad töid (infotehnoloogia, tarkvara hooldus- ja haldusteenused, dokumentide arhiveerimisteenuste osutajad jne) ja töötlevad teie andmeid äriühingu nimel vastutava töötlejana. Andmetöötlejatel on õigus töödelda isikuandmeid ainult vastavalt meie juhistele ja ainult vajalikul määral. Andmetöötlejate kaasamisel võtame ette kõik vajalikud meetmed tagamaks, et ka meie andmetöötlejad oleks rakendanud isikuandmete turvalisusele vastavad organisatsioonilised ja tehnilised andmekaitse meetmed ning säilitaksid isikuandmete saladust. 

Teatame, et teie isikuandmeid ei edastata kolmandale riigile ja/või rahvusvahelisele organisatsioonile. 

Kuidas töödeldakse teie isikuandmeid, mida edastate meile läbi sotsiaalse meedia?

Kõiki andmeid, mida edastate meile läbi sotsiaalse meedia (sealhulgas sõnumid, valikute „Like“ ja „Follow“ kasutaminening muukommunikatsioon),kontrollib sotsiaalvõrgustike valdaja.

Käesoleval ajal on meil sotsiaalmeedias järgmised kontod: 

võrgustikusFacebook- @Grigeo.grupe, @grite.lt, mille privaatsusteade edastatakse aadressil https://www.facebook.com/privacy/explanation

võrgustikusLinkedIn - Grigeo, mille privaatsusteade edastatakse aadressil https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy

võrgustikusYouTube – Grite video, mille privaatsusteade edastatakse aadressil https://policies.google.com/privacy?hl=en#application

Soovitame teil lugeda läbi kolmandate osapoole privaatsust puudutavaid teateid ja pöörduda teenusepakkujate poole otse, kui teil tekib küsimusi selle kohta, kuidas nad teie isikuandmeid kasutavad.

Kuidas töödeldakse teie isikuandmeid? 

Teie isikuandmeid töödeldakse vastavalt Leedu Vabariigi isikuandmete kaitse seaduse ja muude õigusaktide nõuetele. 

Teie isikuandmete töötlemine põhineb üksnes isikuandmete kaitse seadusega määratletud õiguspärastel alustel, st teie nõusolekul ja kui isikuandmeid tuleb töödeldaäriühingu õigustatud huvi tõttu (videovalve). 

Teie isikuandmete töötlemisel rakendame organisatsioonilisi ja tehnilisi meetmeid, et tagada isikuandmete kaitse juhusliku või ebaseadusliku hävitamise, muutmise, avalikustamise ja mistahes loata töötlemise eest. 

Kui kaua me teie andmeid säilitame? 

Säilitame teie isikuandmeid käesolevas privaatsuspoliitikas sätestatud tähtaja jooksul. Isikuandmete säilitamise tähtaja lõpus isikuandmed kustutatakse või hävitatakse.

Juhul, kui teie isikuandmed on asjakohaste dokumentide teksti sees (lepingud, käskkirjad, taotlused jne), arhiveerime ja säilitame need vastavalt üldise dokumentide säilitamise üldtähtaegade indeksis, mis on kinnitanud Leedu peaarhivaari käskkirjaga ja sätestatud tähtaegadel.

Kohustume säilitama teie isikuandmeid igal juhul mitte kauem kui nõuavad andmete töötlemise eesmärgid või näevad ette õigusaktid juhul, kui need sisaldavad pikemat andmete säilitamise aega. 

Millised on teie õigused? 

Teil on õigus: 

esitada meile kirjaliku taotluse võimaldada teile teavet selle kohta, kas teiega seotud andmeid töödeldakse, ja kui selliseid andmeid töödeldakse, on teil juurdepääsuõigus oma isikuandmetele ja järgmisele teabele: andmete töötlemise eesmärgid; asjaomaste isikuandmete kategooriad; andmete vastuvõtjad või vastuvõtjate kategooriad, kellele teie isikuandmed on avaldatud või mis neile avaldatakse; võimaluse korral määratakse isikuandmete säilitamise tähtaeg või kui see ei ole võimalik, kõnealuse ajavahemiku määramiseks kasutatavad kriteeriumid;

nõuda teie kohta ebatäpsete isikuandmete parandamist või täiendamist;

nõuda, et me kustutaks teie isikuandmed. See õigus ei ole siiski absoluutne ja seda võib põhjendada, kui on vähemalt üks järgmistest põhjustest: isikuandmed ei ole enam vajalikud eesmärkide saavutamiseks, milleks neid koguti või muul viisil töödeldi; otsustate tühistada oma nõusoleku oma isikuandmete töötlemiseks, kui teie isikuandmeid töödeldakse üksnes nõusoleku alusel ja teie isikuandmeid ei ole muul põhjusel alust töödelda; teie isikuandmed on töödeldud ebaseaduslikult; teie andmed tuleb kustutada, kui meile on määratud kohustus seda teha; 

nõuda teie isikuandmete töötlemise piiramist, kui kehtib üks järgmistest: vaidlustate andmete täpsust perioodi kohta, mil saame kontrollida teie isikuandmete täpsust; teie isikuandmete töötlemine on õigusvastane ja te ei nõustu oma andmete kustutamisega, vaid palute selle asemel piirata nende kasutamist; Me ei vaja teie andmeid nende töötlemise eesmärgil, kuid teil on neid vaja juriidiliste nõuete esitamiseks, täitmiseks või kaitsmiseks. Juhul, kui teie isikuandmete töötlemine on piiratud, võime selliseid teie andmeid töödelda, välja arvatud säilitamine, üksnes teie nõusolekulüksnes teie nõusolekul või juriidiliste nõuete esitamiseks, täitmiseks või kaitsmiseks ja/või teie või teise isiku õiguste kaitsmiseks või avaliku huvi põhjustel; 

kui see on tehniliselt võimalik, nõuda, et me edastaks isikuandmedteisele vastutavale töötlejale; 

esitada meile kaebus, kui arvate, et teie õigused isikuandmete subjektina on rikutud ja/või võidakse rikkuda. 

Kuidas te saate oma õigusi teostada? 

Oma õigusteteostamiseksesitage meile taotlused, kaebused või nõuded kirjalikult:

e-postiga: info@grigeo.lt

saates postiaadressi aadressil Vilniaus g. 10, Grigiškės, 27101 Vilniuse l. omav., Leedu

saabudes AB „Grigeo asukohta aadressil Vilniaus g. 10, Grigiškės, 27101 Vilniuse m. omav., Leedu

Vastame teie taotlustele, kaebustele või nõuetele, mis on saadud kirjalikult õigusaktide sätestatud korras ja tähtaegadel võimalikult kiiresti, kuid mitte hiljem kui 30 päeva jooksul pärast teie taotluse laekumist. 

Kui meil on taotluse, kaebuse või nõude kättesaamisel kahtlusiisikusamasuse suhtes, on meil õigus küsida taotleva isiku isikut tõendavat dokumenti. 

Kui me ei suuda anda teile vajalikku teavet ja/või teil on pretensioone selle kohta, kuidas teie isikuandmeid töödeldakse, on teil õigus kaebusega pöörduda Andmekaitse Inspektsiooni poole. 

Kuidas me teatame oma privaatsuspoliitika muudatustest? 

Me võime uuendada või muuta käesoleva privaatsuspoliitika igal ajal. Selline uuendatud või muudetud privaatsuspoliitika hakkab kehtima selle avaldamisest meie veebilehel. Peaksite aeg-ajalt seda kontrollima ja veenduma, et olete rahul privaatsuspoliitika vastava versiooniga.

Ajakohastades meie privaatsuspoliitika teavitame teid meie arvates olulistest muudatustestavaldades need veebilehel. Saate vaadata kuupäeva „Uuendamise kuupäev“ allpool, et teada saada, millal on privaatsuspoliitika viimati uuendatud. 

Kuidas meiega ühendust võtta?

Kui teil on küsimusi seoses käesoleva privaatsuspoliitika tingimustega, palume teid võtta meiega ühendust järgmiselt osutatud kontaktandmetel, helistades telefoni teel või saates kirja e-posti teel või tähitud postiga: 

AB Grigeo

Juriidilise isiku kood 110012450

Asukoha aadress: Vilniaus g. 10, Grigiškės, 27101 Vilniuse l. omav., Leedu

Tel. +370 5 243 5801

E-post: info@grigeo.lt

Käesoleva privaatsuspoliitika sätteid reguleerib Leedu Vabariigi õigus. Käesoleva privaatsuspoliitika sätetest tulenevad vaidlused lahendatakse läbirääkimiste teel ning kokkuleppe mittesaavutamise korral Leedu Vabariigi kohtutel Vilniuses.

Privaatsuspoliitika viimane uuendus on tehtud 24. mail 2018. 

„Informeerime, et sellel kodulehel kasutatakse küpsiseid. Vajutades nupule „Nõustun“ või lehitsemist jätkates Te kinnitate oma nõusolekut küpsiste salvestamiseks. Oma nõusoleku võite mistahes ajal tagasi võtta, muutes veebilehitseja seadeid ja kustutades salvestatud küpsised. Rohkem teavet esitatakse  Privaatsuspoliitikas.

Olen nõus