Atgriezties

Privātuma politika

GRIGEO PRIVĀTUMA POLITIKA

Esot vienai no lielākajām papīra un kokmateriālu rūpniecības uzņēmumu grupām Baltijas valstīs, AS (AB) “Grigeo” uzņēmumu grupa atzīst personas datu aizsardzības būtiskumu un ciena ikvienas personas tiesības uz savu personas datu aizsardzību.

Šajā Privātuma politikā (turpmāk tekstā – Privātuma politika) sniedzam informāciju par to, kā AS “Grigeo”, juridiskās personas numurs 110012450, mītnes vietas adrese: Vilniaus g. 10, Grigiškės, Viļņas pilsētas pašvaldība, Lietuva (turpmāk tekstā – Sabiedrība) kārto Jūsu personas datus, kurus Jūs varat sniegt interneta vietnē www.grite.lt (turpmāk tekstā - Interneta vietne), mūsu sociālo mediju sadaļās, sazinoties ar mums pa e-pastu vai tālruni, ierodoties Sabiedrības mītnes vietā.

Kādus Jūsu personas datus mēs vācam?

Jums apmeklējot Sabiedrības mītnes vietu, Interneta vietni, sociālo mediju sadaļas, sazinoties ar mums pa e-pastu vai tālruni, varam vākt šo informāciju:

 • informāciju, kuru vācam ar sīkfailu palīdzību (detalizētāk par to skat. “Kādi sīkfaili tiek izmantoti šajā interneta vietnē?”);
 • informāciju, kuru Jūs sniedzat, rakstot mums vaicājumus, lūgumus vai sūdzības (vārds, uzvārds, e-pasta adrese, jūsu vaicājuma teksts). Šos datus glabājam 2 (divus) gadus no Jūsu vaicājuma saņemšanas dienas;
 • informāciju, kuru Jūs sniedzat, vēloties piedalīties mūsu organizētajos konkursos, akcijās un (vai) loterijās (vārds, uzvārds, e-pasta adrese, tālruņa Nr., kā arī citi dati, kurus prasām iesniegt, saskaņā ar konkursa vai akcijas noteikumiem). Šos datus glabāsim konkrēta konkursa, akcijas un (vai) loterijas noteikumos noteikto termiņu, balstoties uz Jūsu piekrišanu, kuru Jūs mums dodat, sniedzot savus personas datus, lai piedalītos konkursā, akcijā vai loterijā;
 • datus, kurus Jūs pēc brīvas gribas, ar aktīvām darbībām iesniedzat (vārds, uzvārds, komentārs, vaicājums u.c.) paši mūsu sociālajās mediju līdzekļu sadaļās (piem., Facebook). Šos datus glabāsim 2 (divus) gadus no to iesniegšanas dienas;
 • Jūsu video datus, ja iekļūsit video novērošanas laukā, ierodoties Sabiedrības mītnes vietā. Mēs kārtojam savu darbinieku un citu personu, kuras iekļuvušas video novērošanas laukā, video datus, balstoties uz mūsu tiesiskā pamata, lai garantētu to un īpašuma drošību. Šos datus sargāsim 14 (četrpadsmit) kalendārās dienas;
 • jebkādus Jūsu personas datus, kurus Jūs varat iesniegt mums jebkurā laikā, lietojot mūsu Interneta vietni vai komunicējot ar mums. Šos datus glabāsim 2 (divus) gadus no to iesniegšanas dienas.

Kādi sīkfaili tiek izmantoti šajā Interneta vietnē?

Sīkfails ir informācija, kuru interneta serveris sūta uz interneta pārlūkprogrammu un, kura tiek glabāta pārlūkprogrammā. Šī informācija tiek sūtīta uz interneta serveri katru reizi, kad pārlūkprogramma prasa atvērt lapu no servera. Tas ļauj interneta serverim noteikt un vērot interneta pārlūkprogrammu.

Vairāk informācijas par Interneta vietnē izmantotajiem sīkfailiem atradīsit šeit:

Sīkfaila nosaukums

Sīkfaila nolūks

Izveidošanas moments

Spēkā esamības laiks

Izmantotie dati

laravel_session

Tiek izmantots kā sistēmas sesijas identifikators php laravel sistēmai (https://laravel.com/)
Ieejot interneta vietnē
Līdz interneta vietnes loga aizvēršanas beigām
Unikāls ID
_ga
Tiek izmantots statistikas informācijai savākt par interneta vietnes apmeklētību.
Ieejot interneta vietnē
2 gadi
Unikāls ID
_gat
Tiek izmantots, lai ierobežotu vēršanos skaitu doubleckick.net
Ieejot interneta vietnē
1 minūte
Vesels skaitlis
_gid
Tiek izmantots statistikas informācijas vākšanai
Ieejot interneta vietnē
24 stundas
Unikāls ID
XSRF-TOKEN
CSRF / XSRF drošības atzīme, paredzētu, lai aizsargātu vietni no CSRF tipa uzbrukumiem
Ieejot interneta vietnē
Līdz interneta vietnes loga aizvēršanas beigām
Unikāls ID

Kam galime atskleisti Jūsų asmens duomenis?

Kam varam atklāt Jūsu personas datus?

Mēs varam atklāt Jūsu personas datus jebkuram AS “Grigeo” uzņēmumu grupas uzņēmumam.

Tāpat mēs varam atklāt Jūsu personas datus personas datu kārtotājiem, kuri sniedz mums pakalpojumus un veic darbus (informāciju tehnoloģiju, programatūras iekārtas apkopes un administratīvo pakalpojumu, drošības pakalpojumu, dokumentu arhivēšanas pakalpojumu sniedzējiem u.c.) kā arī kārto Jūsu datus Sabiedrības, kā datu pārvaldītāja, vārdā. Datu kārtotājiem ir tiesības kārtot personas datus tikai saskaņā ar mūsu norādījumiem un tikai tādā apmērā, un tik, cik tas ir nepieciešams. Ņemot palīgā datu kārtotājus, ķeramies pie viesiem nepieciešamajiem līdzekļiem, lai garantētu, ka arī mūsu datu kārtotāji realizēs atbilstošus organizatoriskos un tehniskos personas datu drošību garantējošos līdzekļus, kā arī, lai saglabātu personas datu noslēpumu. 

Informējam, ka Jūsu personas dati netiks nodoti trešajai valstij un (vai) starptautiskai organizācijai.

Kā tiek izmantoti Jūsu personas dati, kurus mums sniedzat ar sociālajiem mediju līdzekļiem?

Visa informācija, kuru mums sniedzat ar sociālajiem mediju līdzekļiem (ieskaitot paziņojumus, lauciņu “Like” un “Follow” lietošanu, kā arī citu komunikāciju), kontrolē sociālo tīklu pārvaldītājs.

Pašlaik mums ir šīs sadaļas sociālo mediju līdzekļos:

Iesakām izlasīt trešo valstu privātuma paziņojumus un tieši sazināties ar pakalpojumu sniedzējiem, ja Jums rodas jebkādi jautājumi par to, kā viņi izmanto Jūsu personas datus.

Kā tiek kārtoti Jūsu personas dati?

Jūsu personas dati tiks kārtoti, ievērojot Lietuvas Republikas personas datu tiesiskās aizsardzības likumu, citu tiesību aktu noteiktas prasības.

Jūsu personas dati tiek kārtoti tikai balstoties uz juridiska pamata, kas definēts personas datu aizsardzību reglamentējošos tiesību aktos, ar Jūsu piekrišanu un, kad perosnas datus nepieciešams kārtot Sabiedrības tiesisku interešu (video novērošana) dēļ.

Kārtojot Jūsu personas datus, mēs realizējam organizatoriskos un tehniskos līdzekļus, kas garantē personas datu aizsardzību no nejaušas vai nelikumīgas likvidēšanas, sabojāšanas, atklāšanas, tāpat no jebkādas nelikumīgas kārtošanas.

Cik ilgi glabājam Jūsu datus?

Jūsu personas datus glabāsim šajā Privātuma politikā noteiktos termiņos. Beidzoties personas datu glabāšanas termiņiem, tie tiks dzēsti un likvidēti.

Tajā gadījumā, kad Jūsu personas dati būs noteiktu dokumentu (līgumi, rīkojumi, iesniegumi u.c.) tekstos, tos arhivēsim un glabāsim, vadoties pēc Vispārējo dokumentu glabāšanas termiņu rādītājā, kas apstiprināts ar Lietuvas galvenā arhivāra rīkojumu, norādītajiem termiņiem.

Apsolām, ka visos gadījumos glabāsim Jūsu personas datus ne ilgāk, kā to prasa datu kārtošanas nolūki vai paredz tiesību akti, ja tajos ir noteikts ilgāks datu glabāšanas termiņš.

Kādas ir Jūsu tiesības? 

Jums ir tiesības:

 • iesniegt rakstisku prasību mums sniegt Jums informāciju, vai ar Jums saistīti dati tiek kārtoti un, ja tādi dati tiek kārtoti, Jums ir tiesības iepazīties ar saviem personas datiem un šo informāciju: datu kārtošanas mērķi; attiecīgu personas datu kategorijas; datu saņēmēji vai datu saņēmēju kategorijas, kuriem tika vai tiks atklāti Jūsu personas dati; kad tas ir iespējams, tiek paredzēts personas datu glabāšanas laika posms vai, ja nav iespējams, kritēriji, kas tiek piemēroti tāda laika posma noteikšanai;
 • pieprasīt izlabot neprecizitātes vai papildināt nepilnīgus, ar Jums saistītus, personas datus;
 • pieprasīt, lai mēs izdzēšam Jūsu personas datus. Neraugoties uz to, ka šīs tiesības nav absolūtas, tās iespējams pamatot, kad ir kaut viens no šiem iemesliem: personas dati vairs nav nepieciešami, lai tiktu sasniegti mērķi, kuru labad tie tika vākti vai citādāk kārtoti; Jūs nolēmāt atsaukt savu piekrišanu kārtot Jūsu personas datus, kad Jūsu personas dati tiek kārtoti izņēmuma kārtā uz piekrišanas pamata un nav nekāda cita pamata kārtot Jūsu personas datus; Jūsu personas dati tika kārtoti nelikumīgi; Jūsu dati jāizdzēš, kad mums tiek uzlikts pienākums to izdarīt.
 • pieprasīt, lai tiktu ierobežota Jūsu personas datu kārtošana, kad tiek pielāgots viens no šiem gadījumiem: Jūs apstrīdat datu precizitāti tādam laika posmam, kurā mēs varam pārbaudīt Jūsu personas datu precizitāti; Jūsu personas datu kārtošana ir nelikumīga un Jūs nepiekrītat, ka Jūsu dati tiktu izdzēsti un tā vietā prasāt ierobežot to izmantošanu; mums vairs nav nepieciešami Jūsu dati datu kārtošanas nolūkos, taču tie nepieciešami Jums, lai izteiktu, pildītu vai apsūdzētu tiesiskās prasības. Kad Jūsu personas datu kārtošana ir ierobežota, tādus Jūsu datus mēs drīkstam kārtot, izņemot glabāšanu, tikai saņemot Jūsu piekrišanu vai, lai izteiktu, pildītu vai aizsargātu tiesiskās prasības un (vai), lai aizsargātu Jūsu vai citas personas tiesības, vai publisko interešu iemeslu dēļ;
 • prasīt, lai Jūsu personas datus, kurus kārtojam, mēs pārsūtītu citam datu kārtotājam, kad tas tehniski ir iespējams;
 • iesniegt mums sūdzību, ja uzskatāt, ka Jūsu, kā personas datu subjekta, tiesības ir un (vai) var būt pārkāptas.

Kā varat realizēt savas tiesības?

Lai realizētu savas tiesības, lūgumus, sūdzības vai prasības, iesniedziet tās mums rakstiski:

 • sūtot uz e-pastu:info@grigeo.lt
 • sūtot pa pastu uz adresi: Vilniaus g. 10, Grigiškės, 27101 Viļņas pilsētas pašvaldība, Lietuva
 • ierodoties AS “Grigeo” mītnes vietā Vilniaus g. 10, Grigiškės, 27101 Viļņas pilsētas pašvaldība, Lietuva

Uz saņemtajiem lūgumiem, sūdzībām vai prasībām atbildēsim Jums rakstiski tiesību aktu noteiktā kārtībā un termiņos, tāpat centīsimies Jums sniegt informāciju pēc iespējas ātrāk, bet ne vēlāk kā 30 dienu laikā no Jūsu lūguma saņemšanas.

Ja, saņemot lūgumu, sūdzību vai prasību, mums radīsies aizdomas par personas, kura vērsusies pie mums, identitāti, mums ir tiesības paprasīt šādas personas identitātes dokumentu.

Ja mēs nespēsim sniegt Jums nepieciešamo informāciju un (vai) Jums būs pretenzijas par to, kā tiek kārtoti Jūsu personas dati, Jums ir tiesības vērsties Valsts datu aizsardzības inspekcijā, iesniedzot sūdzību.

Kā mēs informēsim par Privātuma politikas izmaiņām?

Mēs drīkstam jebkurā laikā atjaunot vai mainīt šo Privātuma politiku. Tāda atjaunota vai mainīta Privātuma politika stāsies spēkā no tās paziņošanas mūsu Interneta vietnē brīža. Jums reizēm vajadzētu pārbaudīt to un pārliecināties, ka Jūs apmierina aktuālā Privātuma politikas versija.

Atjaunojuši Privātuma politiku, informēsim Jūs par to, mūsuprāt, būtiskās izmaiņas paziņojot Interneta vietnē. Lai uzzinātu, kad Privātuma politika atjaunināta pēdējo reizi, varat to pārbaudīt apakšpusē “Atjaunošanas datums”.

Kā ar mums sazināties?

Ja Jums ir kādi jautājumi, kas saistīti ar šīs Privātuma politikas nosacījumiem, laipni lūdzam sazināties ar mums uz zemāk norādītajiem rekvizītiem, zvanot uz zemāk norādīto tālruni vai sūtot vaicājumu uz e-pastu, vai ar ierakstītu vēstuli:

AS “Grigeo”

Juridiskās personas numurs 110012450

Mītnes vietas adrese: Vilniaus g. 10, Grigiškės, 27101 Viļņas pilsētas pašvaldība, Lietuva

Tālr.: +370 5 243 5801

E-pasts: info@grigeo.lt

Šiem Privātuma politikas nosacījumiem tiek piemērotas Lietuvas Republikas tiesības. Visi šo privātuma nosacījumu dēļ radušies strīdi tiks risināti savstarpējo sarunu ceļā, bet, ja netiks atrisināti – Lietuvas Republikas tiesās Viļņā.

Pēdējā Privātuma politikas atjaunošana tika veikta 2018. gada 24. maijā.


Mēs informējam, ka šajā vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpiniet pārlūkošanu vietnē vai noklikšķinot uz pogas Piekrītu, lai apstiprinātu sīkdatnes. Jūs varat atcelt savu piekrišanu jebkurā laikā, mainot interneta pārlūkprogrammas iestatījumus un izdzēšot saglabātos sīkdatnes. Plašāku informāciju par sīkdatnēm varat atrast Privātuma politika.

Piekrītu